English European Territorial Co-operation Programme
Начало | Технология | Прогноза | Новини | Карта | Данни
  Заглавие на проекта
  Установяване в речния басейн Арда система за предупреждение за наводнения за минимизиране на риска в трансграничния регион
  Акроним
  ARDAFORECAST
  Период на проекта
  Начало: 20 март 2012; край: 19 март 2014; продължителност: 24 месеца;
  Приоритетна ос
  1.Качество на живот
  Област на приложение
  1.1. Опазване, управление и използване на природните ресурси

Кратко описание на проекта

Основа

Река Арда е трансгранична река, която извира в България и продължава в Гърция. Реката създава най-опасните наводненията в югоизточната част на Балканите, които се придвижват надолу до Марица и причиняват сериозни загуби в района на българо-гръцката граница. Проектът се реализира в трансграничния регион между България и Гърция и е с цел създаване на система за предупреждение от наводнения. По този начин проектът ще подпомогне прилагането на мерки за намаляване на наводненията и намаляване на неблагоприятните последици от наводнения за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност в трансграничния регион.

Цели

 • за насърчаване на трансграничното сътрудничество в областта на предотвратяване на наводнения, създаване и експлоатация на надеждна система за прогнозиране на наводнения инструменти и сценарии за експлоатация на язовирите за точна и навременна прогноза на наводненията, с достатъчно време, ефективно разпространение на прогнозата за наводнения и издаване на предупредителни съобщения до крайните потребители
 • развитие на сигнални процедури и информационни кампании, повишаване на осведомеността, обучение в сътрудничество с местната администрация и населението, монтаж на допълнителни измервателните станции и свързаните с тях системи за предаване в реално време на данни в трансграничния регион за сътрудничество в областта на устойчивото управление на риска от наводнения и защита от наводнения.

Партньорство

При изграждане на консорциума бяха избрани два вида партньори: с научноизследователска и развойна дейност с определен капацитет в моделиране на наводнения и прогнозиране (НИМХ БГ и DUTH GR) и органи за управление на водите и предотвратяване на наводнения (EARBD BG и RDF-EMTHR GR).

Дейности

Дейностите по проекта ще са в избрания граничен район. Те включват:

 • проучване на историята на наводненията,
 • проучване на факторите, водещи до наводнения,
 • определяне на чувствителните на наводнения зони, в които ще се събере допълнителна информация за леглото на реката и заливните територии.
 • организиране на потока от данни в реално време
 • подготовка и калибриране на хидроложки прогностичен модел
 • изучаване на влиянието на язовирите върху високите води и създаване на варианти от сценарии за тяхното използване,
 • създавне на хидроложки модел за всяка избраначувствителна зона,
 • разпространение на резултатите, информираност на населението, работни срещи със заинтересованите лица и отговорните органи, обучение на отговорните органи.

Очаквани резултати

Основните очаквани резултати са:

 • изработване на хидро-метеорологична информационна система
 • разработка на ГИС база данни,
 • подобряване на гъстотата и честотата на хидро-метеорологичните измервания чрез инсталиране на допълнителни автоматични станции,
 • наръчник за системата за предупреждения за наводнения,
 • набор от горещи точки,
 • набор от прагове на тревога за всяка гореща точка,
 • процедури за предупреждение,
 • УЕБ базирани инструменти за предоставяне на всичката необходима информация и прогнози с достъп на управляващите органи, други заинтересувани институции и обществото

Бюджет на проекта

Този проект се финансира в рамките на програмата за Европейско териториално сътрудничество (ЕТС) "Гърция-България 2007-2013", и е съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните фондове на страните-участнички.

Общ бюджет

Източник на финансиране Сума
ЕФРР 699 737.43 €
Национално съ-финансиране 123 483.08 €
Общо 823 220.50 €

Бюджет по партньори

№ на партньораДържаваЕФРР (1)%Национално съ-финансиране (2)%Общо (3)=(1)+(2)
ВП (П1) България319 978.25 €8556 466.75 €15376 445.00 €
П2България78 489.00 €8513 851.00 €1592 340.00 €
П3Гърция173,065.89 €8530 541.04 €15203 606.93 €
П4Гърция128 204.28 €8522 624.29 €15150 828.57 €
ОБЩО 699 737.43 €85123 483.08 €15823 220.50 €

Бюджет и партньори по страни

Страна№ на партньораЕФРРНационално съ-финансиранеОбщо
Гърция2 301 270.18 €53 165.33 €354 435.50 €
България2 398 467.25 €70 317.75 €468 785.00 €
ОБЩО4 699 737.43 €123 483.08 €823 220.50 €

Бюджет по РП

Work Package NoBudget
РП146 132.00 €
РП258 857.50 €
РП3406 811.60 €
РП4103 695.70 €
РП5118 906.93 €
РП688 816.77 €
ОБЩО823 220.50 €