English European Territorial Co-operation Programme
Начало | Технология | Прогноза | Новини | Карта | Данни

Ръководство на проекта :

Мениджър

Добри Димитров, НИМХ (ВП)

Членове

  • Ерам Артинян, НИМХ (ВП)
  • Гергана Георгиева, БДУВИББ (П2)
  • Мария Бабукчиева, БДУВИББ (П2)
  • Николаос Костовинос, DUTH (П3)
  • Панагиотис Ангелидис, DUTH (П3)
  • Фотис Марис, DUTH (П3)
  • Кристос Парциас, RDF-EMTH (П4)
  • Мария Химитиду, RDF-EMTH (П4)

Партньори по проекта

Партньорска институцияДържаваГранична областЮридически статут на партньорската институция
Национален институт по метеорология и хидрологияБългарияХасковопублична
Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район-ПловдивБългарияСмоляндържавна институция
Тракийски университет Демокрит - специална сметка - Факултет по строителствоГърцияКсантидържавна институция
Фонд за регионално развитие на Македония-ТракияГърцияРодопидържавна институция

Водещ бенефициент (Водещ партньор)

1. Национален институт по метеорология и хидрология, с адрес на управление бул Цариградско шосе, №66, София 1784, България

Националният институт по метеорология и хидрология - LP е официалната хидрометеорологична служба в България и независим изследователски институт, работещи по Закона за българската Академия на науките. Той има 120-годишна история, настоящата организация е установена с Решение № 15/02.11.1989 и Постановление № 148/25.07.1991 на Министерския съвет на Р България. Неговата основна мисия е да осигури метеорологична и хидроложка диагностична и прогностична информация и продукти на различни организации и потребители. Нейните задължения включват оперативни, методологични и приложни изследователски дейности.

Структурата на НИМХ включва седалище в София, четири регионални центъра и 28 обсерватории, опериращи с повече от 1000 наблюдателни станции от различен тип. Постоянният персонал се състои от 740 щатни бройки, от които 83 висококвалифицирани изследователи..

НИМХ представлява България в Световната метеорологична организация, EUMETSAT, ECMWF, IHP ЮНЕСКО.

Основните задачи на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), посочен като "Водещ партньор" (също посочен като партньор 1 по проекта ), са обобщени, както следва:

НИМХ ще бъде основно ангажиран в разработването на технически средства като информационната система, моделиране и прогнозиране на оттока, хидравлично моделиране и маршрутизация на наводненията. НИМХ ще финализира продуктите интегрирайки прогнодирания в реално време отток.

Project Beneficiaries (Project Partner)

2. Басейнова дирекция Източнобеломорски район със седалище ул. Булаир 26., Пловдив 4000, България
в качеството си на партньор № 2

Басейнова дирекция Източнобеломорски район (БДИБР) (П2) е държавен орган и е част от структурата на българското Министерство на околната среда и водите - един от четирите български компетентни органа за управление на водите Тя е отговорна за създаване и прилагане на планове за управление на речните басейни (ПУРБ) в съответствие с Рамковата директива за водите, както и на План за управление на риска от наводнения в съответствие с Директивата за риска от наводнения. Създаването на добри контакти с партньори на Гърция в областта на управлението на водите на общите реки е приоритет и задължение за БД. Обществените консултации са друг приоритет за организацията. Структурата на EARBD се състои от пет отдела и един от тях -Управление на водите - е с три сектора - План за управление на риска от наводнения, План за управление на речните басейни и GIS и база данни. БД има 68 експерти и технически персонал. Организацията има още пет отдалечени офиса и 3 от тях са Кърджали, Хасково и Смолян.

Главните задачи на Басейнова дирекция Източнобеломорски район, посочен като партньор 2 по проекта, са следните:

БДИБР ще създаде системата за предупреждение за наводнения, изпълнява задачите за обществената информираност и публичност, ще анализира правната рамка, ще приеме мерки за предотвратяване на риска от наводнения и ще направи препоръки.

3. Тракийски университет Демокрит - специална сметка - Факултет по строителство (DUTH), наричан партньор 3, със седалище в университетския кампус - Факултет по строителство, Вас Софияс 12, 67100-Ксанти, Гърция
наричан партньор № 3

Тракийски университет Демокрит - П3 (DUTH) е създаден през 1973. Седалището му е в Комотини, Гърция, и има филиали още в Ксанти, Александруполис и Орестиада. Академичният му състав е около 510 души. Общият брой на наетите е около 1200. Годишните разходи за научноизследователска дейност са около 3 млн. евро.

Главните задачи на Тракийски университет Демокрит - специална сметка - Факултет по строителство (DUTH), наричан партньор 3, са следните:

DUTH ще бъде основно ангажиран в разработването на технически средства като информационната система, моделиране и прогнозиране на оттока, хидравлично моделиране и маршрутизация на наводненията. НИМХ ще финализира продуктите интегрирайки прогнодирания в реално време отток.

4. Фонд за регионално развитие на Македония-Тракия, със седалище в Д. Цетине 7, Комотини, Гърция,
в качеството си на партньор 4

RDF-EMTHR е една от основните институции, които са отговорни за икономическото и техническото развитие на район Източна Македония и Тракия и е изцяло публична институция. Има голям опит и знания в управлението на финансирани от ЕС проекти.

RDF-EMTHR наема персонал с мандат, но наема и външни експерти, за да изпълни проектите.

Годишният бюджет на RDF-EMTHR е повече от един милион евро за последните три години.

Главните задачи на Фонда за регионално развитие на Македония-Тракия (RDF), наричан партньор № 4, са следните:

RDF ще създаде системата за предупреждение за наводнения, изпълнява задачите за обществената информираност и публичност, ще анализира правната рамка, ще приеме мерки за предотвратяване на риска от наводнения и ще направи препоръки.

Work Packages / Actions

WP/ Action Code WP/ Action TitleStart End Cost
WP 1Management & Coordination 20/03/2012 19/03/2014 46,132.00 €
Action 1.1Preparation Activities 01/04/2011 10/06/2011 0.00 €
Action 1.2Management actions, meetings 20/03/2012 19/03/2014 30,790.00 €
Action 1.3Reporting, financial arrangments 01/06/2012 19/03/2014 15,342.00 €
WP 2Information & Publicity 1/06/201219/03/2014 58,857.50 €
Action 2.1Project public awareness campaigns 01/06/2012 19/03/2014 20,052.50 €
Action 2.2Establishing basin information sites, maps,etc. 01/12/2012 31/10/2013 28,636.00 €
Action 2.3Flood-warning legal & infrastructure framework 01/06/2012 19/03/2014 10,169.00 €
WP 3Developing full information on the river basin and water cicle proseses 01/04/201231/12/2013406,811.60 €
Action 3.1Hydro-meteorological Information System 01/04/2012 31/07/2013 28,418.30 €
Action 3.2Data collection equipment and software 01/08/2012 30/11/2013 252,929.00 €
Action 3.3Development of Geodatabase 01/04/2012 31/12/2013 88,005.10 €
Action 3.4Existing situation-reservoirs and flood prevention 01/06/2012 31/12/2013 17,209.00 €
Action 3.5Sensitive areas identification,locating hotpoints 01/05/2012 30/06/2013 20,250.20 €
WP 4 Runoff forecasting 01/04/2012 31/12/2013 103,695.70 €
Action 4.1Meteorological fields diagnosis 01/12/2012 30/11/2013 6,128.00 €
Action 4.2Runoff forecasting, real time operation 01/04/2012 31/12/2013 67,758.70 €
Action 4.3Reservoir models,scenarios of operation 01/04/2012 31/12/2013 29,809.00 €
WP 5 Flood routing - modelinig river levels during floods at semsitive areas01/04/2012 28/02/2014 118,906.93 €
Action 5.1Hydraulic characteristics and river crossections 01/04/2013 30/09/2013 70,108.00 €
Action 5.2Preparing model for each sensitive area 01/04/2012 31/12/2013 22,162.00 €
Action 5.3Modelling max level and peak discharge 01/07/2012 31/01/2014 7,875.00 €
Action 5.4Simulating water levels at significant discharges 01/09/2012 31/01/2014 10,211.93 €
Action 5.5Integration package for real time forecasting 01/09/2013 28/02/2014 8,550.00 €
WP 6Early warning system and flood prevention 01/10/2012 28/02/2014 88,816.77 €
Action 6.1Identify flood alert thresholds 01/10/2012 31/10/2013 19,741.87 €
Action 6.2Establishing flood warning procedure 01/12/2012 31/01/2014 44,602.90 €
Action 6.3Flood prevention improvement,recommandations 01/11/2012 28/02/2014 24,472.00 €